About Us

เกี่ยวกับเรา

Founding story

ประวัติการก่อตั้ง

เพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆจากห้องแถวหนึ่งคูหา จากการร่วมมือของสามผู้ก่อตั้ง อดิศักดิ์ เหมอยู่, คุณสุพรรณี อุดมดีพังชัย และคุณประไพ วานิชยาวรกุล จึงทำให้ในปี พ.ศ. 2525 ได้ก่อตั้ง บริษัท ศรชัย แมชชีนเนอรี่ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับช่างในโรงงาน โดยเฉพาะเครื่องมือขนาดเล็ก  จากการทำงานอย่างหนักและมุ่งมั่นจึงทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยการนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรขนาดกลาง ทำให้กิจการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 บริษัท เซราไทย จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและได้เป็นศูนย์กลางในการบริหารธุรกิจจนสามารถขยายธุรกิจรวมทั้งสิ้น 14 บริษัท

Authorized Distributor

ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

Vision

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการสรรหา, จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ตลอดจนการให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ และราคาที่เหมาะสม

“ผู้นำด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรม มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ สานสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ”

Mission

พันธกิจ

  1. สรรหาสินค้าที่มีนวัตกรรม และทันสมัย ในการจัดจำหน่ายให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
  2. สร้าง และส่งเสริมการเรียนรู้ การเพิ่มศักยภาพ บุคลากรให้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  3. สร้าง และเพิ่มลูกค้า Partner อย่างต่อเนื่อง ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
  4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับระบบคุณภาพ ISO เพื่อความเป็นมืออาชีพ ด้านการจัดการ
  5. ส่งเสริม และพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมแก่พนักงาน ตลอดจน การทำงานเป็นทีมด้วยทัศนคติเชิงบวก
Quality Standard

มาตรฐานคุณภาพ

เราได้รับการรับรองระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 ว่าเป็นบริษัท
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล